Privacy Policy

Tyto Zásady ochrany osobních údajů definují způsob, jakým casino24cz.com (dále jen „Stránky“) zpracovává a chrání osobní údaje o Uživatelích, které lze získat při používání webových stránek casino24cz.com

Před používáním Stránek se seznamte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

podrobnosti o obsahu

Obecné podmínky

1.1 Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, že:

a) Používáním softwarových produktů a stránek v jakékoli formě přijímáte všechny podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek nebo omezení z vaší strany.

c) Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, měli byste okamžitě přestat používat softwarové produkty a Stránky.

d) Zásady ochrany osobních údajů (včetně jakékoli jejich části) mohou být Správou změněny bez zvláštního upozornění a bez jakékoli náhrady v souvislosti s tím. Nové zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách.

1.2. Souhlasem s podmínkami těchto Zásad uživatel souhlasí se zpracováním údajů o uživateli Správou pro účely stanovené v těchto Zásadách, jakož i s předáváním údajů o uživateli třetím stranám v případech uvedených v těchto Zásadách.

Používáním stránek pomocí webového prohlížeče, který přijímá údaje ze souborů cookie, uživatel souhlasí s tím, že správa může shromažďovat a zpracovávat údaje ze souborů cookie pro účely uvedené v těchto zásadách, jakož i s předáváním údajů ze souborů cookie třetím stranám v případech uvedených v těchto zásadách.

1.3 Správa zpravidla neověřuje správnost osobních údajů poskytnutých uživateli.

Podmínky a cíle shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů

2.1. Osobní údaje Uživatele, jako jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd., předává Uživatel Správě se souhlasem Uživatele.

2.2 Předání osobních údajů uživatelem správě stránek prostřednictvím registračního formuláře uživatele a společnosti znamená souhlas uživatele s předáním jeho osobních údajů.

2.3. Administrace zajišťuje zpracování informací o Uživateli, včetně jeho osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo atd., jakož i dalších informací o Uživateli, poskytnutých na jeho žádost: organizace, město, pozice atd., za účelem plnění povinností vůči Uživateli Stránek.

2.4 Zpracování osobních údajů se provádí na základě zásad:

a) zákonnost účelů a metod zpracování osobních údajů a dobrou víru;

b) soulad účelů zpracování osobních údajů s účely předem stanovenými a uvedenými při shromažďování osobních údajů;

c) soulad množství a povahy zpracovávaných osobních údajů se způsoby zpracování osobních údajů a účely zpracování osobních údajů.

d) nepřípustnost kombinování databází obsahujících osobní údaje, které byly vytvořeny pro neslučitelné účely.

2.5. Správa webových stránek zpracovává osobní údaje uživatele s jeho souhlasem za účelem poskytování služeb nabízených na webových stránkách.

Práva uživatelů

3.1. Uživatelé mají právo:

3.1.1 samostatně provádět změny, doplnění informací o sobě v osobním profilu na Stránkách.

3.1.2 Smazat informace o sobě, které poskytl prostřednictvím osobního profilu na Stránkách. Vymazání vašeho profilu přitom může znemožnit používání některých služeb Stránek.

Opatření na ochranu informací o uživatelích

4.1 Správa přijala veškerá nezbytná a dostatečná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů o Uživatelích před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zničením, změnou, zablokováním, šířením osobních údajů, jakož i před jiným protiprávním jednáním s nimi. Tato opatření zahrnují mimo jiné interní přezkumy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření, včetně vhodného šifrování a fyzických bezpečnostních opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu do systémů, v nichž jsou osobní údaje uloženy.

Závěrečná ustanovení

5.1 Tyto Zásady, vztahy mezi Uživatelem a Správou, které vzniknou v souvislosti s uplatňováním těchto Zásad, jakož i otázky neupravené těmito Zásadami se řídí platnými právními předpisy.

Získejte bonus